Članstvo

Objavljeno: 9. travnja 2011.

UVJETI KORIŠTENJA KNJIŽNICE

Pravo korištenja usluga Knjižnice ostvaruje se upisom u članstvo Knjižnice za tekuću godinu. Članarina vrijedi godinu dana, odnosno 12 mjeseci od dana upisa.

Istekom roka iz prethodnog stavka, korisnik obnavlja upis ili mu prestaje članstvo u Knjižnici. Prigodom upisa predočuje se osobni dokument: osobna iskaznica, putovnica, učenička knjižica, indeks, zdravstvena iskaznica ili autobusna pokazna karta te se popunjava upisnica s osobnim podacima.Potpisom upisnice član se obvezuje da će se pridržavati odredaba ovog Pravilnika. Za predškolsku djecu potpisuju se roditelji, a osnovnoškolci se potpisuju sami ili se umjesto njih potpisuju roditelji.Na temelju upisa član dobiva trajnu člansku iskaznicu Knjižnice.

Za upis u članstvo Knjižnice naplaćuje se članarina. Odluku o visini članarine, zakasninama i ostalim naknadama i objavljen je u Cjeniku usluga Gradske knjižnice Crikvenica, koji se prilaže Pravilniku o pružanju usluga i korištenju knjižnične građe (30.4.2002. g.) . Usluge Knjižnice ograničeno mogu koristiti i osobe koje nisu članovi, uz obvezno plaćanje jednokratne naknade. U tom slučaju građa se ne iznosi izvan prostorija Knjižnice.

KORIŠTENJE KNJIŽNIČNE GRAĐE

Knjižnična građa daje se na posudbu izvan Knjižnice ili na korištenje u Knjižnici i u čitaonici. Knjižničnu građu smiju posuđivati samo članovi Knjižnice.

Posuđenu knjižničnu građu član Knjižnice ne smije posuđivati drugim osobama. Na temelju pravila struke ravnatelj određuje koja se knjižnična građa ne smije posuđivati izvan Knjižnice.

Knjižnična građa iznimne sadržajne i materijalne vrijednosti, građa referentne zbirke i drugih zasebnih zbirki, novine i časopisi koriste se samo u čitaonici Knjižnice. Za korištenje knjižnične građe zavičajnih zbirki (arhivska građa) korisnik podnosi pisani zahtjev na posebnom obrascu u koji se obvezno upisuju osobni podaci, podaci o mjestu stanovanja, tema istraživanja odnosno druga svrha korištenja i gradivo koje se traži na korištenje.

Odobravanje korištenja daje ravnatelj Knjižnice.Odobrenje za korištenje gradiva daje se ako je moguće odmah, a najkasnije u roku tri dana od podnošenja zahtjeva.Odobrenje za korištenje gradiva vrijedi samo za osobu koja je podnijela zahtjev. Građa ne smije izlaziti iz prostora Knjižnice.
Korištenje elektroničke građe i resursa Interneta uređeno je posebnim Pravilima koja su sastavni dio Pravilnika o korištenju knjižnične građe.

Posudba knjiga korisnicima obavlja se pomoću verificirana računalnog programa. Građa posuđena iz drugih knjižnica međuknjižničnom posudbom koristi se samo u čitaonici Knjižnice.

Skip to content